Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ANSWEAR: strona spółki
20.11.2023, 17:50

ANR Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A. związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego

Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2023 z 16 października 2023 r. oraz 55/2023 z 8 listopada 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o tym, że w dniu 17 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 5/10/2023 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 5”) oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2023 r. w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L („Oświadczenie”). W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki, wynikających z Uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 października 2023 r. oraz Oświadczenia, Statut Spółki uległ zmianie w ten sposób, że:
§ 4 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 949.057,75 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz dzieli się na 18.981.155 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach: 1) seria A obejmuje 14.671.000 (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 733.550,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od A00000001 do A14.671.000, 2) seria B obejmuje 367.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 18.350,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od B000001 do B367.000, 3) seria C obejmuje 311.000 (słownie: trzysta jedenaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 15.550,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od C000001 do C311.000, 4) seria D obejmuje 1.841.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 92.050,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od D0000001 do D1.841.000, 5) seria E obejmuje 154.905 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 7.745,25 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy), o kolejnych numerach od E000001 do E154.905, 6) seria F obejmuje 149.150 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 7.457,50 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), o kolejnych numerach od F000001 do F149.150, 7) seria G obejmuje 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych), o kolejnych numerach od G000001 do G350.000, 8) seria K obejmuje 137.100 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.855,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych), o kolejnych numerach od K000001 do K137.100, 9) seria L obejmuje 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), o kolejnych numerach od L0000001 do L1.000.000. W § 4 ustępie 2 Statutu Spółki po punkcie 8) dodano nowy punkt 9) o następującym brzmieniu: 9) akcje serii L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Na skutek powyższych, zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Spółki wynosi 949.057,75 zł oraz dzieli się na 18.981.155 akcji, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) każda, uprawniających do 18.981.155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (a) 14.671.000 akcji serii A uprawniających do 14.671.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (b) 367.000 akcji serii B uprawniających do 367.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (c) 311.000 akcji serii C uprawniających do 311.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (d) 1.841.000 akcji serii D uprawniających do 1.841.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (e) 154.905 akcji serii E uprawniających do 154.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (f) 149.150 akcji serii F uprawniających do 149.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (g) 350.000 akcji serii G uprawniających do 350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (h) 137.100 akcji serii K uprawniających do 137.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, (i) 1.000.000 akcji serii L uprawniających do 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Załączniki

Inne komunikaty