Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AMICA: strona spółki
29.03.2024, 11:04

AMC SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z � 60 ust. 2 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) 
  dlaemitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-29    
 
 
  AMICA S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  AMICA Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  64-510 Wronki  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Mickiewicza 52  
  (ulica) (numer)  
  (067) 2546-100 (067) 254-03-20  
  (telefon)  (fax)  
  aneta.banach@amica.com.pl amica.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  763-000-34-98 570107305  
  (NIP)  (REGON)  
  259400IUQZHB2GOLIV25 0000017514  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody z umów z klientami2 837,903 414,90624,70728,50 
 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej83,3017,2018,303,70 
 Zysk przed opodatkowaniem23,803,805,200,80 
 Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki-4,00-8,10-0,90-1,70 
 Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -1,60 -0,30 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej115,60254,7025,4054,30 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-64,00-71,40-14,10-15,20 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-44,80-119,50-9,90-25,50 
 Przepływy pieniężne netto, razem6,8063,801,4013,60 
 Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej-0,63-1,38-0,14-0,29 
 Aktywa, razem1 995,002 197,90458,00468,60 
 Zobowiązania długoterminowe149,20184,3034,3039,30 
 Zobowiązania krótkoterminowe780,50906,60179,50193,30 
 Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 065,301 106,60245,00236,00 
 Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0,40 0,10 
 Kapitał zakładowy15,6015,603,603,30 
 Liczba akcji (w szt.)7 775 273,007 775 273,007 775 273,007 775 273,00 
 Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829,00103 829,00103 829,00103 829,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)138,87144,2531,9430,76 
 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 0,76 
 
 Uwaga: powyższe wartości w tabeli są wartościami podanymi w MLN. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów: kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,5431 (31.12.2023) i 4,6876 (31.12.2022) kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,3480 (31.12.2023) i 4,6899 (31.12.2022) 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 AMICA SA SSF-2023-12-31-pl.zip  
 AMICA SA SSF-2023-12-31-pl.zip.XAdES  
 SzB Grupa Amica SA 2023.xhtml  
 SzB Grupa Amica SA 2023.xhtml.xades  
 AMICA S.A. 2023 SSF_ Ład korporacyjny.xhtml  
 AMICA S.A. 2023 SSF_ Ład korporacyjny.xhtml.XAdES  
 AMICA S.A. 2023 SSF_Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml  
 AMICA S.A. 2023 SSF_Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml.XAdES  
 AMICA S.A. 2023 SSF_Raport ESG oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu.xhtml  
 AMICA S.A. 2023 SSF_Raport ESG oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu.xhtml.XAdES  

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-13
AMC Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
72,80
+0,27
2024-06-12
AMC Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
72,00
0,00
2024-06-11
AMC Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
73,40
-1,91
2024-06-11
AMC Wprowadzenie korekty redakcyjnej w treści Raportu bieżącego Nr 05/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przekazania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
73,40
0,00
2024-05-24
AMC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
74,00
-0,81
2024-05-16
AMC Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
73,70
+3,12
2024-05-16
AMC Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
73,70
+3,12
2024-05-13
AMC Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, do wypłaty jako dywidendy.
72,30
+2,35
2024-04-25
AMC Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
70,80
0,00
2024-03-29
AMC SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
74,30
0,00