Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HERKULES: strona spółki
29.03.2024, 15:34

HRS Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu

Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2024 roku do Spółki wpłynęły podpisane obustronnie aneksy do trzech umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem a Millennium Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Finansujący”). Na mocy zawartych aneksów Strony dokonały wydłużenia umów leasingu o osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji.
Powyższe zmiany w harmonogramach spłaty mają związek z renegocjacjami wszystkich aktywnych czternastu (14) umów leasingu zawartych pomiędzy Finansującym a Emitentem i mają na celu rozłożenie na kolejne osiemnaście (18) miesięcy od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji spłaty wartości rezydualnych w łącznej kwocie około 15,7 mln zł, które wedle uprzednio określonych harmonogramów przypadałyby do spłaty w 2024 roku. Spółka otrzymała od Finansującego pismo wyrażające zgodę na prolongatę terminów spłaty dla wszystkich wyżej wspomnianych umów, które mają być aneksowane sukcesywnie w miarę zapadania uprzednio ustalonych terminów finalizacji. W przedłużonym okresie leasingu Spółka będzie ponosić opłaty nie wyższe niż w uprzednio ustalonych harmonogramach, które stosownie zmniejszać będą wartości rezydualne. Uzgodnione z Millennium Leasing Sp. z o.o. zmiany w aktywnych umowach leasingu wynikają z szeroko zakrojonych działań Emitenta, mających na celu poprawę płynności i reorganizację bazy finansowej Spółki dla obsługi prowadzonego postępowania układowego. Zgodnie z tą strategią Emitent pomyślnie renegocjował już umowy dotyczące finansowania kredytowego z Deutsche Leasing Polska S.A. (o czym informował w dniu 17 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 1/2024) oraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (o czym informował w dniu 31 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 2/2024).

Inne komunikaty