Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEDIVIO: strona spółki
22.04.2024, 14:34

SED Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D

Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [„Rozporządzenie MAR"], przekazuje informację poufną, dotyczącą zawarcia w dniu 22 kwietnia 2024 roku umowy inwestycyjnej z osobą fizyczną [„Inwestor"] oraz dwojgiem dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta posiadających łącznie 33,98 proc. kapitału zakładowego. Przedmiotowa umowa reguluje proces wejścia kapitałowego Inwestora w ramach emisji akcji serii D w tym w szczególności:
(1) zobowiązanie inwestora do objęcia nie mniej niż akcji serii D w części dotychczas nieobjętej w ramach oferty akcji za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję; (2) zobowiązanie Emitenta do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect; (3) umożliwienie przez Spółkę Inwestorowi objęcia w przyszłości akcji Spółki za wkłady gotówkowe po cenie 10 zł za akcję, które łącznie z akcjami serii D będą stanowiły nie mniej niż 10% całości kapitału zakładowego Spółki. Strony ww. umowy dopuszczają m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych. Ewentualna emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana do Inwestora nastąpi po uprzednim podjęciu stosowanych uchwał przez Walne Zgromadzenie tj. uchwały w sprawie ustanowienia kapitału warunkowego w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych. Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta będący stroną Umowy zobowiązali się podjąć działania zmierzające do podjęcia stosowanych uchwał.; (4) umożliwienie wskazania Inwestorowi kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki; Zarząd Spółki informuje, iż wejście nowego Inwestora umożliwi pozyskanie kapitału na realizację doczasowej strategii rozwoju Emitenta jak również merytoryczne i biznesowe wsparcie w zakresie dalszego rozwoju Spółki.

Inne komunikaty