Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 maja 2024 r. uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego z działalności Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2023 i wypłacie dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podzielić zysk za rok obrotowy 2023 w wysokości 81 555 388,65 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 65/100) w sposób następujący: a) 6 524 431,09 złotych (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden 9/100) przeznaczyło na powiększenie kapitału zapasowego; b) 75 030 957,56 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 56/100) przeznaczyło do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie dodatkowo przeznaczyło na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwotę 10 594 556,59 złotych (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 59/100), stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r. Łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2023, jak również z części kapitału rezerwowego kwotę 85 625 514,15 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 15/100), tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,65 złotych (słownie: jeden złoty 65/100) na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 13 czerwca 2024 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2024 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251.

Inne komunikaty