Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. w dniu 24 maja 2024 roku

Zarząd Auto Partner S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) w dniu 24 maja 2024 r. wraz z załącznikami. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Załączniki

Inne komunikaty