Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCENERGY: strona spółki
27.05.2024, 12:15

CCE Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku, o godz. 10:30, w Warszawie, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 8. Omówienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Inne komunikaty