Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
26.05.2024, 21:16

QUB Nabycie akcji własnych w dniach 20-24 maja 2024 roku

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2024 roku otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej „DM BDM”) informację o nabyciu przez DM BDM, w wykonaniu umowy współpracy w zakresie nabywania akcji własnych Emitenta z dnia 17 sierpnia 2021 roku, akcji własnych Emitenta.
DM BDM, działając na zlecenie Emitenta, nabył podczas sesji giełdowych w alternatywnym systemie obrotu - rynek NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące ilości akcji własnych Emitenta (kod ISIN: PLQBCGM00018), o wartości nominalnej 0,10 zł każda: - w dniu 20 maja 2024 roku – 1.508 akcji stanowiących 0,015% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,014% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 2,08 zł. - w dniu 21 maja 2024 roku – 1.647 akcji stanowiących 0,017% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,016% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 2,09 zł. - w dniu 22 maja 2024 roku – 1.691 akcji stanowiących 0,017% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,016% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 2,04 zł. - w dniu 23 maja 2024 roku – 1.781 akcji stanowiących 0,018% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,017% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,97 zł. - w dniu 24 maja 2024 roku – 1.441 akcji stanowiących 0,015% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,014% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia akcji w wysokości 1,98 zł. Łącznie w dniach 20-24 maja 2024 roku Spółka nabyła 8.068 akcji własnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada łącznie 102.000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 1,039% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowią 0,962% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki oraz zmieniającej jej treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku. Emitent w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałami ZWZ uprawniony jest do nabycia do 1.000.000 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1,00 zł i nie wyższej niż 8,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł. Akcje własne Emitenta nabywane są celem umorzenia.

Inne komunikaty