Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
29.05.2024, 10:57

TRK Podjęcie uchwały o zamiarze sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zamiarze sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych i przeznaczeniu uzyskanych z tego tytułu środków finansowych na proporcjonalną zapłatę lub na poczet spłaty zabezpieczonych na tych aktywach wierzytelności wynikających z umów finansowania długoterminowego, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 46/2023.
Planowana sprzedaż aktywów nieoperacyjnych nie wpłynie na działalność operacyjną w podstawowych obszarach aktywności Emitenta. Aktywa nieoperacyjne, o których mowa powyżej to udziały i akcje w następujących spółkach: 1. PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o. – 10.200 udziałów, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, o łącznej wartości księgowej 17 169 tys. zł. 2. PEUiM sp. z o.o. - 689 udziałów, stanowiących 99,70% w kapitale zakładowym tej spółki, o łącznej wartości księgowej 20 600 tys. zł. 3. PDM S.A.- 7.433.000 akcji, stanowiących 94,65% w kapitale zakładowym tej spółki, o łącznej wartości księgowej 204 tys. zł. Powyższe udziały (ad. 1 i 2) oraz akcje (ad. 3) stanowią zabezpieczenie wierzytelności w postaci zastawu rejestrowego i zastawu finansowego. Uzyskane wpływy z tytułu sprzedaży tych aktywów zostaną przeznaczone na poczet spłaty zabezpieczonych wierzytelności. Wartości (ad. 1-3) określono w oparciu o wartości księgowe wskazane w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 31 marca 2024 roku i nie stanowią rekomendowanych cen transakcyjnych. Ostateczna decyzja o sprzedaży każdego z aktywów wymagać będzie odrębnych zgód korporacyjnych, uzyskanych po ustaleniu finalnych warunków każdej z transakcji. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż ewentualne transakcje sprzedaży ww. udziałów i akcji będą mogły mieć istotny wpływ na efekty prowadzonych rozmów z Instytucjami Finansującymi na temat dostosowania dokumentacji finansowania i warunków kontynuacji finansowania oraz na wyniki finansowe Emitenta. Zarząd Spółki będzie również publikować aktualizujące raporty bieżące, informujące o przebiegu procesu ewentualnej sprzedaży. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty