Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APR Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 03.06.2024 r. powziął informację z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (Portal Rejestrów Sądowych) o rejestracji i wpisie w dniu 31.05.2024 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS Spółki: 0000291327) zmian treści Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwał: nr 20, nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.05.2024 r. (treść uchwał podjętych podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 24.05.2024 r. została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 w dniu 24.05.2024 r.).
Zakres dokonanych zmian w Statucie Spółki: I.Zmieniono § 16 w ten sposób, że dodano ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu: „5. Obowiązki informacyjne Zarządu o których mowa w art. 380(1) kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa: a)w art. 380(1) § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych - pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu, b)w art. 380(1) § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. 6. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny być przedstawione Radzie Nadzorczej w sposób utrwalony za pomocą pisma, tj. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.” II.Zmieniono § 18 ust. 3 nadając mu nowe, następujące brzmienie: „3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.” III.Zmieniono § 19 ust. 2 nadając mu nowe, następujące brzmienie: „2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia o ile w takiej formie zwołane zostanie posiedzenie. Zaproszenie powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej.” IV.Zmieniono § 19 ust. 4 nadając mu nowe, następujące brzmienie: „4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” V.Zmieniono § 20 ust. 5 nadając mu nowe, następujące brzmienie: „5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.” VI.Zmieniono § 21 w ten sposób, że ust. 2 został skreślony. Pełna treść tekstu jednolitego statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty