Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
CPD
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-05-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-05-28
Elżbieta Wiczkowska
Prezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy netto
7 494
5 239
1 794
1 221
Zysk /strata z działalności operacyjnej
13 570
-5 437
3 248
-1 268
Zysk /strata przed opodatkowaniem
11 791
-7 755
2 822
-1 808
Zysk /strata netto
10 755
-6 755
2 574
-1 575
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-69 013
40 614
-16 517
9 469
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
83 545
9 337
19 994
2 177
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 294
-1 281
-310
-299
Przepływy pieniężne netto, razem
13 238
48 670
3 168
11 347
Zysk /strata netto na akcję
0,27
-0,2
0,07
-0,05
Rozwodniony zysk /strata na akcję
0,27
-0,14
0,07
-0,03
3,2018
12,2017
3,2018
12,2017
Aktywa razem
743 573
761 000
176 684
182 455
Zobowiązania razem
261 113
289 281
62 044
69 357
Zobowiązania długoterminowe
147 981
151 893
35 162
36 417
Zobowiązania krótkoterminowe
113 132
137 388
26 882
32 940
Kapitał własny
482 460
471 719
114 639
113 098
Kapitał zakładowy
3 935
3 935
935
943
Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2018 do 30 marca 2018 r. - 4,1784 PLN/EUR (od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017 r. - 4,2891 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 marca 2018 r., który wynosił 4,2085 PLN/EUR i na 29 grudnia 2017 r., który wynosił 4,1709 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.