Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
CPD SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-09-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-09-27
Elżbieta WIczkowska
Prezes Zarządu
2018-09-27
Iwona Makarewicz
Członek Zarządu
2018-09-27
Colin Kingsnorth
Członek Zarządu
2018-09-27
John Purcell
Członek Zarządu
półrocze / 2018 (w tys. zł)półrocze /2017 (w tys. zł)półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze /2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży netto
12 519
10 332
2 953
2 433
Zysk /strata z działalności operacyjnej
20 415
1 222
4 815
288
Zysk /strata przed opodatkowaniem
13 979
-2 627
3 297
-618
Zysk /strata netto
18 531
-3 970
4 371
-935
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-38 975
58 424
-9 193
13 755
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
102 427
30 019
24 160
7 068
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-145 502
-2 565
-34 321
-604
Przepływy pieniężne netto, razem
-82 050
85 878
-19 354
20 219
Zysk /strata netto na akcję
0,47
-0,11
0,11
-0,03
Rozwodniony zysk /strata na akcję
0,47
-0,1
0,11
-0,02
6,2018
12,2017
6,2018
12,2017
Aktywa razem
603 220
761 000
138 302
182 455
Zobowiązania razem
255 985
289 281
58 691
69 357
Zobowiązania długoterminowe
143 392
151 893
32 876
36 417
Zobowiązania krótkoterminowe
112 593
137 388
25 815
32 940
Kapitał własny
347 235
471 719
79 612
113 098
Kapitał zakładowy
3 935
3 935
902
943