Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-09-10
Maciej Drozd
Wiceprezes Zarządu
2018-09-10
Piotr Gromniak
Wiceprezes Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Echo Investment

półrocze / 2018 (w tys. )półrocze / 2017 (w tys. )półrocze / 2018 (w tys. EUR)półrocze / 2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
190 764
174 456
44 997
41 074
Zysk operacyjny
131 854
134 777
31 101
31 732
Zysk (strata) brutto
174 202
208 355
41 090
49 055
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
126 489
189 346
29 836
44 579
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-95 674
-140 581
-22 567
-33 098
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
36 113
-171 860
8 518
-40 462
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-274 118
-19 404
-64 658
-4 568
Przepływy pieniężne netto, razem
-333 679
-331 845
-78 707
-78 129
Aktywa razem
3 697 782
3 511 627
847 804
830 859
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 515 179
1 496 255
347 391
354 018
Zobowiązania długoterminowe
1 062 609
607 416
243 628
143 716
Zobowiązania krótkoterminowe
813 007
1 132 726
186 401
268 006
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,31
0,46
0,07
0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
3,67
3,63
0,84
0,86
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.