Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-09-27
Joanna Feder-Kawczyńska
Prezs Zarządu

Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów

półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze /2018 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
71 133
69 160
16 589
16 313
Koszty działalności operacyjnej
53 204
52 186
12 408
12 309
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
34 883
46 035
8 135
10 859
Zysk (strata) brutto
28 287
42 892
6 597
10 117
Zysk (strata) netto
22 699
36 635
5 294
8 641
Liczba udziałów/akcji w sztukach
2 750 874 900
1 164 650 002 750 875 000
2 750 874 900
1 164 650 002 750 875 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro
0,009
0,31
0,002
0,07

Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej

półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze /2018 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Aktywa trwałe
1 410 182
1 364 444
331 651
317 313
Aktywa obrotowe
152 362
136 021
35 833
31 633
Kapitał własny
1 096 559
1 074 436
257 893
249 869
Kapitał zakładowy
852 771
852 771
200 558
198 319
Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał
Zobowiązania długoterminowe
386 054
351 878
90 794
81 832
Zobowiązania krótkoterminowe
79 930
74 151
18 798
17 244
Wartość księgowa na akcję (zł/euro
0,4
0,39
0,09
0,09

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych 

półrocze / 2019 (w tys. zł)półrocze /2018 (w tys. zł)półrocze / 2019 (w tys. EUR)półrocze /2018 (w tys. EUR)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
23 975
21 397
5 591
5 047
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-39 169
-4 794
-9 134
-1 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
985
2 802
230
661
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.