Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-08
Marek Piechocki
Prezes Zarządu
2020-10-08
Przemysław Lutkiewicz
Wiceprezes Zarządu
2020-10-08
Sławomir Łoboda
Wiceprezes Zarządu
2020-10-08
Jacek Kujawa
Wiceprezes Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

półrocze / 2020 (w tys. )2019 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 307 944
4 165 443
741 858
970 988
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-228 221
249 637
-51 182
58 192
Zysk (strata) brutto
-353 025
182 792
-79 171
42 610
Zysk (strata) netto
-392 629
55 237
-88 053
12 876
Średnia ważona liczba akcji
1 834 417
1 834 067
1 834 417
1 834 067
Zysk (strata) na jedną akcję
-214,03
30,12
-48
7,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
472 784
582 533
106 029
135 792
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-221 808
-277 947
-49 744
-64 791
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
193 603
-485 422
43 418
-113 155
Przepływy pieniężne netto, razem
444 579
-180 836
99 704
-42 154
Aktywa razem
9 408 014
9 605 862
2 134 692
2 233 402
Zobowiązania długoterminowe
3 095 797
3 159 266
702 441
734 542
Zobowiązania krótkoterminowe
3 554 375
3 199 120
806 493
743 808
Kapitał własny
2 757 857
3 247 491
625 762
755 055
Kapitał podstawowy
3 705
3 705
841
861
Średnia ważona liczba akcji
1 834 417
1 834 192
1 834 417
1 834 192
Wartość księgowa na jedną akcję
1 503,4
1 770,53
341,12
411,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
60
13,95