Trwa ładowanie...

Notowania

Raport roczny R

Spółka
MLP Group SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-03-14
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-03-14
Radosław T. Krochta
Prezes Zarządu
2018-03-14
Michael Shapiro
Wiceprezes Zarządu
2018-03-14
Tomasz Zabost
Członek Zarządu
2018-03-14
Maria Ratajczyk
Główna Księgowa
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody
8 394
8 225
1 978
1 880
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
-9 128
-9 261
-2 150
-2 116
Strata na działalności operacyjnej
-735
-392
-173
-90
Zysk przed opodatkowaniem
3 843
551
905
126
Zysk netto
3 943
419
929
96
Całkowite dochody ogółem
3 943
419
929
96
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
3 943
419
929
96
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,22
0,02
0,05
0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
203
19
48
4
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-72 469
23 495
-17 073
5 369
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
85 735
-31 661
20 198
-7 236
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
13 469
-8 147
3 173
-1 862
***
na dzień:
312 017
312 016
312 017
312 016
Aktywa trwałe
280 771
208 730
67 317
47 181
Aktywa obrotowe
22 648
6 430
5 430
1 453
Aktywa razem
303 419
215 160
72 747
48 634
Zobowiązania długoterminowe
148 620
64 096
35 633
14 488
Zobowiązania krótkoterminowe
3 177
3 385
762
765
Kapitał własny, w tym:
151 622
147 679
36 352
33 381
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 086
1 024
Pasywa razem
303 419
215 160
72 747
48 634
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
8,37
8,15
2,01
1,84
Powyższe dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 i 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2017 roku: 1 EUR=4,1709 PLN, na dzień 31 grudnia 2016 roku: 1 EUR= 4,424 PLN - pozycje z jednostkowego rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2017 do 31.12.2017: 1EUR =4,2447 PLN (dla okresu 1.01.2016 do 31.12.2016: 1EUR =4,3757 PLN)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa