Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
MLP Group SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-05-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-05-22
Radosław T. Krochta
Prezes Zarządu
2019-05-22
Michael Shapiro
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody
34 802
27 723
8 098
6 635
Pozostałe przychody operacyjne
363
223
84
53
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych
8 820
1 769
2 052
423
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
-19 939
-13 714
-4 639
-3 282
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej
23 005
13 901
5 353
3 327
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
16 941
7 076
3 942
1 693
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej
12 928
4 265
3 008
1 021
Całkowite dochody ogółem
12 099
4 387
2 815
1 050
Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
12 928
4 265
3 008
1 021
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,71
0,24
0,17
0,06
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
40 374
11 197
9 394
2 680
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-31 370
-19 818
-7 299
-4 743
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
5 657
35 770
1 316
8 561
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
14 661
27 149
3 411
6 498

***

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
na dzień:
312 019
312 018
312 019
312 018
Aktywa trwałe
1 581 626
1 526 027
367 709
354 890
Aktywa obrotowe
122 926
137 362
28 579
31 945
Aktywa razem
1 704 552
1 663 389
396 288
386 835
Zobowiązania długoterminowe
749 120
762 389
174 161
177 300
Zobowiązania krótkoterminowe
127 981
85 648
29 754
19 918
Kapitał własny, w tym:
827 451
815 352
192 373
189 617
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 053
1 053
Pasywa razem
1 704 552
1 663 389
334 915
386 835
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
45,68
45,01
10,62
10,47

***

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
1 kwartał narastająco
2 019
2 018
2 019
2 018
Przychody
2 436
2 277
567
545
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
2 157
-1 681
502
-402
Zysk na działalności operacyjnej
284
607
66
145
Zysk przed opodatkowaniem
159
308
37
74
Zysk netto z działalności kontynuowanej
127
245
30
59
Całkowite dochody ogółem
127
245
30
59
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
127
245
30
59
Zysk netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
0,01
0,01
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
58
2 567
13
614
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
430
-6 443
100
-1 542
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Przepływy środków pieniężnych netto, razem
488
-3 876
114
-928

***

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
na dzień:
312 019
312 018
312 019
312 018
Aktywa trwałe
378 283
374 353
87 946
87 059
Aktywa obrotowe
10 587
13 443
2 461
3 126
Aktywa razem
388 870
387 796
90 407
90 185
Zobowiązania długoterminowe
227 360
226 724
52 858
52 727
Zobowiązania krótkoterminowe
12 409
12 098
2 885
2 813
Kapitał własny, w tym:
149 101
148 974
34 664
34 645
Kapitał zakładowy
4 529
4 529
1 053
1 053
Pasywa razem
388 870
387 796
90 407
90 185
Liczba akcji (w szt.
18 113 255
18 113 255
18 113 255
18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej
8,23
8,22
1,91
1,91
Powyższe dane finansowe za pierwszy kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2019 roku: 1 EUR=4,3013 PLN, na dzień 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR= 4,3000 PLN, - pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2019 do 31.03.2019: 1EUR =4,2978 PLN (dla okresu od 1.01.2018 do 31.03.2018: 1 EUR= 4,1784 PLN).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.