Notowania

Raport roczny R

Spółka
Mo-Bruk SA
Okres
Raport roczny R
Tytuł
emitent?w papier?w warto?ciowych prowadz?cych dzia?alno?? wytw?rcz?, budowlan?, handlow? lub us?ugow?
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-31
Józef Mokrzycki
Prezes Zarządu
2017-03-31
Elżbieta Mokrzycka
Wiceprezes Zarządu
2017-03-31
Anna Mokrzycka - Nowak
Wiceprezes Zarządu
2017-03-31
Wiktor Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu
2017-03-31
Tobiasz Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu
2017-03-31
Ewa Kłusek
Główny Księgowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
43 924
37 658
10 038
8 999
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
5 222
-74
1 193
-18
Zysk (strata) brutto
2 043
-3 793
467
-906
Zysk (strata) netto
1 626
-3 012
372
-720
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 828
5 311
2 246
1 269
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
364
-46
83
-11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7 888
-5 489
-1 803
-1 312
Przepływy pieniężne netto, razem
2 304
-224
527
-54
Aktywa razem
167 368
170 854
37 832
40 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
86 249
109 258
19 496
25 638
Zobowiązania długoterminowe
66 635
77 280
15 062
18 134
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja
28 843
31 506
6 520
7 393
Zobowiązania krótkoterminowe
19 614
31 978
4 434
7 504
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja
3 456
2 485
781
583
Kapitał własny
81 119
61 596
18 336
14 454
Kapitał zakładowy
36 114
23 414
8 163
5 494
Liczba akcji
2 835 467
2 341 385
2 835 467
2 341 385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,6
-1,3
0,1
-0,3
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
28,6
26,3
6,5
6,2