Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Mo-Bruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-10-24
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-10-24
Wiktor Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu
2019-10-24
Tobiasz Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
87 023
61 637
20 198
14 491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
29 952
14 790
6 952
3 477
Zysk (strata) brutto
29 506
13 809
6 848
3 246
Zysk (strata) netto
23 830
11 174
5 531
2 627
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
30 025
16 137
6 969
3 794
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-807
-770
-187
-181
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-24 550
-11 491
-5 698
-2 702
Przepływy pieniężne netto, razem
4 667
3 876
1 083
911
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
6,6
3,1
1,5
0,7
Aktywa razem
172 820
173 396
39 514
40 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
56 893
64 079
13 008
14 902
Zobowiązania długoterminowe
38 677
45 255
8 843
10 524
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja
23 078
24 921
5 277
5 796
Zobowiązania krótkoterminowe
18 216
18 824
4 165
4 378
w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja
2 431
2 412
556
561
Kapitał własny
115 927
109 318
26 506
25 423
Kapitał zakładowy
35 729
36 114
8 169
8 399
Liczba akcji średnioważona
3 602 782
3 611 385
3 602 782
3 611 385
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
32,2
30,3
7,4
7
Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 PLN/EUR, na dzień 31.12.2018 roku - 4,3000 PLN/EUR- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.