Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Mostostal Zabrze SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-05-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-05-17
Dariusz Pietyszuk
Prezes Zarządu
2019-05-17
Witold Grabysz
Wiceprezes Zarządu

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
146 802
138 860
34 157
33 233
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
129 882
120 833
30 221
28 918
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
5 167
6 992
1 202
1 673
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
4 125
4 850
960
1 161
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej
2 156
3 346
502
801
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
2 156
3 346
502
801
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
103
48
24
11
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej
2 053
3 298
478
789
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,01
0,02
0
0,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,01
0,02
0
0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,01
0,02
0
0,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,01
0,02
0
0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 442
-11 689
-801
-2 797
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 148
-685
-267
-164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
12 429
3 080
2 892
737
Przepływy pieniężne netto, razem
7 839
-9 294
1 824
-2 224
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
22 173
17 015
5 155
4 043
Na dzień
Aktywa
418 742
373 362
97 352
86 828
Zobowiązania długoterminowe
43 287
41 176
10 064
9 576
Zobowiązania krótkoterminowe
215 411
174 152
50 080
40 500
Kapitał własny, w tym:
160 044
158 034
37 208
36 752
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki
158 025
156 049
36 739
36 290
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące
2 019
1 985
469
462
Kapitał podstawowy
149 131
149 131
34 671
34 682
Liczba akcji (w szt.
149 130 538
149 130 538
149 130 538
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,06
1,05
0,25
0,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
1,06
1,05
0,25
0,24

Jednostkowe wybrane dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
13 267
43 033
3 087
10 299
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
11 948
38 429
2 780
9 197
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-1 788
-937
-416
-224
Zysk (strata) brutto
4 704
1 969
1 095
471
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej
4 334
2 178
1 008
521
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
4 334
2 178
1 008
521
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,01
0,01
0
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,01
0,01
0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,01
0,01
0
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO
0,03
0,01
0,01
0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-609
3 819
-142
914
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
5 175
1 175
1 204
281
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-478
-6 685
-111
-1 600
Przepływy pieniężne netto, razem
4 088
-1 691
951
-405
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
7 499
3 314
1 743
787
Na dzień
Aktywa
198 013
199 538
46 036
46 404
Zobowiązania długoterminowe
46 884
46 040
10 900
10 707
Zobowiązania krótkoterminowe
62 235
68 938
14 469
16 032
Kapitał własny
88 894
84 560
20 667
19 665
Kapitał akcyjny
149 131
149 131
34 671
34 682
Liczba akcji (w szt.
149 130 538
149 130 538
149 130 538
149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
0,6
0,57
0,14
0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO
0,6
0,57
0,14
0,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.