Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
OT Logistics SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-05-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-05-15
Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu
2018-05-15
Andrzej Klimek
Wiceprezes Zarządu
2018-05-15
Radosław Krawczyk
Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
226 662
219 548
54 246
51 187
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
3 172
9 312
759
2 171
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-4 336
4 630
-1 038
1 079
Zysk (strata) netto
-4 061
3 401
-972
793
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
-4 360
3 534
-1 043
824
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 118
3 734
2 422
870
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 967
-12 464
-1 428
-2 906
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
-43 577
6 780
-10 429
1 581
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-39 426
-1 950
-9 436
-455
Liczba akcji (w szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
-0,34
0,28
-0,08
0,07
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/
-0,36
0,29
-0,09
0,07
Aktywa trwałe
1 069 685
1 065 621
254 173
255 489
Aktywa obrotowe
261 319
299 764
62 093
71 870
Aktywa razem
1 331 004
1 365 385
316 266
327 360
Zobowiązania długoterminowe
329 632
367 308
78 325
88 064
Zobowiązania krótkoterminowe
539 968
535 567
128 304
128 406
Kapitał własny
461 403
462 510
109 636
110 890
Wyemitowany kapitał akcyjny
2 880
2 880
684
690
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ (PLN, EUR
38,45
38,55
9,14
9,24
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR
0
0
0
0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR
0
0
0
0

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
59 278
45 258
14 187
10 552
Zysk z działalności operacyjnej
163
2 203
39
514
Zysk (strata) brutto
-3 596
-8 831
-861
-2 059
Zysk (strata) netto
-2 898
-7 799
-694
-1 818
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-699
-7 899
-167
-1 842
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 499
-12 917
-1 555
-3 012
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-29 321
23 917
-7 017
5 576
Przepływy pieniężne netto razem
-36 519
3 102
-8 740
723
Liczba akcji (w szt.
11 998 780
11 998 780
11 998 780
11 998 780
Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR
-0,24
-0,65
-0,06
-0,15
Aktywa trwałe
540 185
535 665
128 356
128 429
Aktywa obrotowe
117 003
141 530
27 802
33 933
Aktywa razem
657 188
677 195
156 157
162 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
422 688
439 797
100 437
105 444
Zobowiązania długoterminowe
68 232
103 654
16 213
24 852
Zobowiązania krótkoterminowe
346 738
328 629
82 390
78 791
Kapitał (fundusz) własny
234 500
237 398
55 721
56 918
Kapitał podstawowy
2 880
2 880
684
690
Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/ (PLN, EUR
19,54
19,79
4,64
4,74
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy (PLN, EUR
0
0
0
0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe (PLN, EUR
0
0
0
0
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1.poszczególnepozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR;2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczonewedług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu /EUR/PLN/:31.03.2017: 4,2085; 31.03.2017: 4,2198; 31.12.2017: 4,1709;Średni kurs okresu /EUR, PLN/:01.01-31.03.2017: 4,1784;01.01-31.03.2017: 4,2891; 01.01-31.12.2017: 4,2447. Dane bilansowe w kolumnie 1Q narastająco 2018 prezentowane są na dzień 31.03.2018, dane w kolumnie 1Q narastająco 2017 na dzień 31.12.2017
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.