Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-10-01
ROBERT PSTROKOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-10-01
EWA RYKACZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2020 (w tys. )półrocze / (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. EUR)półrocze / (w tys. EUR)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW
17,257
22,721
3,886
5,308
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
-7
-1,103
-2
-258
ZYSK (STRATA) NETTO
638
-1,476
144
-345
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ
591
-1,277
133
-298
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.
10,382
10,382
10,382
10,382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR
0,06
-0,12
0,01
-0,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
3,065
-1,331
690
-311
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
891
806
201
188
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
1,219
-1,497
274
-350
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM
5,175
-2,022
1,165
-473
302 020
312 019
302 020
312 019
AKTYWA, RAZEM
34,127
32,029
7,642
7,521
AKTYWA OBROTOWE
17,108
14,537
3,831
3,414
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
12,506
10,968
2,8
2,576
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
2,08
421
466
99
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
10,426
10,547
2,335
2,477
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM
21,621
21,061
4,841
4,946
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
20,019
19,506
4,483
4,58
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.
10,382
10,382
10,382
10,382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR
1,93
1,88
0,43
0,44
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE
2 020
2 020
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW
12,747
14,244
2,87
3,328
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
-993
750
-224
175
ZYSK (STRATA) NETTO
-4
192
-1
45
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.
10,382
10,382
10,382
10,382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR
0
0,07
0
0,02
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
1,146
-1,309
258
-306
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
891
634
201
148
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
111
-784
25
-183
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM
2,148
-1,459
484
-341
302 020
312 019
302 020
312 019
AKTYWA, RAZEM
32,53
32,628
7,284
7,662
AKTYWA OBROTOWE
7,948
7,58
1,78
1,78
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
17,649
17,665
3,952
4,148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
2,879
245
645
58
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
14,77
17,42
3,307
4,091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM
14,881
14,963
3,332
3,514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.
10,382
10,382
10,382
10,382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR
1,43
1,44
0,32
0,34
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:30 czerwca 2020 r.:  1 euro = 4,4660 zł, 31 grudnia 2019 r.: 1 euro = 4,2585 zł.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:średni kurs w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.: 1 euro = 4,4413 zł,średni kurs w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.: 1 euro = 4,2805 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.