Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-10-24
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
2018-10-24
Armen Artwich
Członek Zarządu
2018-10-24
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu
2018-10-24
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu
2018-10-24
Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu
2018-10-24
Michał Róg
Członek Zarządu
2018-10-24
Józef Węgrecki
Członek Zarządu
2018-10-24
Rafał Warpechowski
Dyrektor Wykonawczy ds.. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży
80 286
70 630
18 875
16 593
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA
8 055
8 429
1 894
1 980
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT
6 079
6 670
1 429
1 567
Zysk przed opodatkowaniem
6 025
6 722
1 416
1 579
Zysk netto
4 892
5 539
1 150
1 301
Całkowite dochody netto
4 985
5 910
1 172
1 388
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
4 849
5 064
1 140
1 190
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej
4 898
5 347
1 152
1 256
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 941
7 169
1 397
1 685
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej
-2 921
-2 786
-687
-655
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej
-3 244
-2 831
-763
-665
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-224
1 552
-53
365
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję
11,34
11,84
2,67
2,78
30 092 018
31 122 017
30 092 018
31 122 017
Aktywa trwałe
32 658
31 740
7 646
7 610
Aktywa obrotowe
34 798
28 924
8 146
6 935
Aktywa razem
67 456
60 664
15 792
14 545
Kapitał podstawowy
1 058
1 058
248
254
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
34 836
32 197
8 156
7 719
Kapitał własny
35 373
35 211
8 281
8 441
Zobowiązania długoterminowe
11 016
9 071
2 579
2 176
Zobowiązania krótkoterminowe
21 067
16 382
4 932
3 928
Liczba akcji
427 709 061
427 709 061
427 709 061
427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję
81,45
75,28
19,07
18,05
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży
63 701
51 821
14 976
12 174
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA
5 261
4 277
1 237
1 005
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT
4 254
3 374
1 000
793
Zysk przed opodatkowaniem
4 971
4 517
1 169
1 061
Zysk netto
4 205
3 846
989
904
Całkowite dochody netto
4 075
4 343
958
1 020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 219
3 038
757
713
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
-4 643
59
-1 091
14
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej
1 367
-2 099
321
-493
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych
-57
998
-13
234
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję
9,83
8,99
2,31
2,11
30 092 018
31 122 017
30 092 018
31 122 017
Aktywa trwałe
30 145
26 407
7 057
6 331
Aktywa obrotowe
27 925
22 945
6 538
5 501
Aktywa razem
58 070
49 352
13 595
11 832
Kapitał podstawowy
1 058
1 058
248
254
Kapitał własny
30 333
27 565
7 101
6 609
Zobowiązania długoterminowe
10 063
8 253
2 356
1 979
Zobowiązania krótkoterminowe
17 674
13 534
4 138
3 244
Liczba akcji
427 709 061
427 709 061
427 709 061
427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję
70,92
64,45
16,6
15,45
Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2018 i 2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 września 2017 roku –4,2566 EUR/PLN;- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2018 roku – 4,2714 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku – 4,1709 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.