Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
PKP Cargo SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Data utworzenia
2016-03-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2016-03-18
Maciej Andrzej Libiszewski
Prezes Zarządu
2016-03-18
Dariusz Browarek
Członek Zarządu
2015 (w tys. zł)2014 (w tys. zł)2015 (w tys. EUR)2014 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej
4 554 133
4 274 335
1 088 256
1 020 298
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
55 911
120 927
13 360
28 866
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
11 848
93 521
2 831
22 324
Zysk netto
31 411
78 282
7 506
18 686
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
108 892
43 759
26 021
10 445
Średnia ważona liczba akcji (szt.
44 786 917
44 524 924
44 786 917
44 524 924
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.
44 786 917
44 790 878
44 786 917
44 790 878
Zysk na akcję
0,7
1,7
0,17
0,41
Zysk rozwodniony na akcję
0,7
1,7
0,17
0,41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
387 502
559 932
92 597
133 658
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-515 199
-238 743
-123 112
-56 989
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-29 447
-155 711
-7 037
-37 169
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-157 144
165 478
-37 551
39 500
Aktywa trwałe
4 979 501
4 254 465
1 168 486
998 162
Aktywa obrotowe
1 089 100
1 408 307
255 567
330 410
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
44 061
17 560
10 339
4 120
Kapitał zakładowy
2 239 346
2 239 346
525 483
525 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 353 866
3 331 793
787 015
781 689
Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli
0
63 500
0
14 898
Zobowiązania długoterminowe
1 586 088
1 165 414
372 190
273 424
Zobowiązania krótkoterminowe
1 172 708
1 119 625
275 187
262 681