Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Sanwil SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-21
Adam Buchajski
Prezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
dane dot. skonsolidowanego sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
21 328
23 248
4 950
5 448
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 234
-375
-286
-88
Zysk (strata) brutto
-1 536
413
-356
97
Zysk (strata) netto
-1 660
250
-385
59
Całkowite dochody
-1 660
250
-385
59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-162
-916
-37
-215
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
100
-1 741
23
-408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-175
866
-40
203
Przepływy pieniężne netto, razem
-237
-1 791
-54
-420
dane dot. skonsolidowanego sprawozdania cd.
Aktywa, razem
51 885
53 068
11 863
12 341
Zobowiązania długoterminowe
1 953
1 841
447
428
Zobowiązania krótkoterminowe
7 244
6 893
1 656
1 603
Kapitał własny
42 688
44 334
9 760
10 310
Kapitał zakładowy
10 022
10 022
2 291
2 331
Liczba akcji (w szt.
16 703 790
16 703 790
16 703 790
16 703 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,1
0
-0,02
0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
2,56
2,65
0,58
0,62
dane dot. jednostkowego sprawozdania
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
48
11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-982
-1 003
-231
-234
Zysk (strata) brutto
-930
176
-219
41
Zysk (strata) netto
-989
121
-233
28
Całkowite dochody
-989
121
-233
28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-843
-516
-197
-120
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
492
-1 073
115
-250
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
-351
-1 589
-82
-370
dane dot. jednostkowego sprawozdania cd.
Aktywa, razem
45 095
46 017
10 557
11 033
Zobowiązania długoterminowe
202
151
47
36
Zobowiązania krótkoterminowe
2 308
2 292
540
550
Kapitał własny
42 585
43 574
9 970
10 447
Kapitał zakładowy
10 022
10 022
2 346
2 403
Liczba akcji (w szt.
16 703 790
16 703 790
16 703 790
16 703 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
-0,06
0,01
-0,01
0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
2,55
2,61
0,6
0,63