Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
STAPORKOW
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Data utworzenia
2018-10-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-10-23
JACEK WEREMIEJ
PREZES ZARZĄDU
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
39 730
40 811
9 341
9 588
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 981
227
466
53
Zysk (strata) brutto
1 405
-530
330
-125
Zysk (strata) netto
1 485
-1 560
349
-367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-2 997
-4 702
-705
-1 105
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
110
-106
26
-25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
2 573
3 173
605
745
Przepływy pieniężne netto, razem
-304
-1 636
-72
-384
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
57 418
55 614
13 442
13 334
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
40 507
40 188
9 483
9 635
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
3 363
5 585
787
1 339
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
21 911
25 202
5 130
6 042
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
16 911
15 425
3 959
3 698
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
2 211
2 211
518
530
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
6 503 790
6 503 790
6 503 790
6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
0,23
-1,05
0,05
-0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0
-1,3
0
-0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
2,6
2,37
0,61
0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
0
2,96
0
0,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)