Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-01-31
Walter Kuskowski
Prezes Zarządu
2019-01-31
Wojciech Gielnik
Wiceprezes Zarządu
2019-01-31
Piotr Stachowicz
Członek Zarządu
2019-01-31
Tomasz Kowalewski
Główny Księgowy

Sprawozdanie z wyniku

2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
165 972
167 485
39 123
39 026
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
13 268
12 730
3 128
2 966
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
10 682
9 263
2 518
2 158
Zysk (strata) netto
8 009
7 657
1 888
1 784
Zysk (strata) netto przypadającyakcjonariuszom podmiotu dominującego
8 009
7 657
1 888
1 784
Zysk na akcję (PLN
1,74
1,66
0,41
0,39
Rozwodniony zysk na akcję (PLN
1,74
1,66
0,41
0,39

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
16 269
18 891
3 835
4 402
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 312
-3 678
-781
-857
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-14 500
-12 738
-3 418
-2 968
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-1 543
2 476
-364
577

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Aktywa
162 408
164 205
38 022
38 107
Zobowiązania długoterminowe
45 642
52 162
10 686
12 105
Zobowiązania krótkoterminowe
45 068
48 355
10 551
11 222
Kapitał własny
71 698
63 689
16 786
14 780
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
71 698
63 689
16 786
14 780
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowanonastępujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski.kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2018 4,2714 PLN/EUR30.09.2017 4,3091 PLN/EURśredni * kurs w danym okresie :01.10.2017 - 30.09.2018 4,2423 PLN / EUR01.10.2016 - 30.09.2017 4,2916 PLN / EUR* średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.najniższy i najwyższy kurs w danym okresie : 01.10.2017 - 30.09.2018 4,1423; 4,3978 PLN / EUR01.10.2016 - 30.09.2017 4,1737; 4,5035 PLN / EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa