Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Unimot SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-05-14
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-05-14
Adam Sikorski
Prezes Zarządu
2019-05-14
Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu
2019-05-14
Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
868 653
677 437
202 116
162 128
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej
18 422
-5 486
4 286
-1 313
Zysk/(strata) brutto
20 164
-2 429
4 692
-581
Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej
16 222
-1 704
3 774
-408
Zysk/(strata) netto
16 335
-1 966
3 801
-471
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
38 820
-9 151
9 032
-2 190
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
100
-1 448
23
-347
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 125
-3 483
-727
-834
Przepływy pieniężne netto, razem
32 971
-13 118
7 672
-3 139
Aktywa, razem
648 860
603 285
150 852
140 299
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
439 280
410 040
102 127
95 358
Zobowiązania długoterminowe
35 030
13 679
8 144
3 181
Zobowiązania krótkoterminowe
404 250
396 361
93 983
92 177
Kapitał własny
209 580
193 245
48 725
44 941
Kapitał zakładowy
8 198
8 198
1 906
1 907
Liczba akcji (w tys. szt.
8 198
8 198
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
1,98
-0,21
0,46
-0,05
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
1,98
-0,21
0,46
-0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***
25,56
23,57
5,94
5,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
25,56
23,57
5,94
5,48
* Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. ** na 31.03.2019 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk** na 31.03.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk*** na 31.03.2019 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk*** na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.