Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Unimot SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-13
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-13
Adam Sikorski
Prezes Zarządu
2019-11-13
Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu
2019-11-13
Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 139 135
2 364 041
728 574
555 787
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
56 296
1 845
13 066
434
Zysk / (strata) brutto
60 952
2 842
14 147
668
Zysk/ (strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej
48 476
2 192
11 251
515
Zysk /(strata) netto
48 137
1 318
11 172
310
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-17 559
-43 812
-4 075
-10 300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-4 016
-1 756
-932
-413
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-10 851
-23 431
-2 518
-5 509
Przepływy pieniężne netto, razem
-40 743
-73 766
-9 456
-17 343
Aktywa, razem
803 713
603 285
183 765
140 299
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
562 208
410 040
128 546
95 358
Zobowiązania długoterminowe
15 046
13 679
3 440
3 181
Zobowiązania krótkoterminowe
547 162
396 361
125 106
92 177
Kapitał własny
241 505
193 245
55 219
44 941
Kapitał zakładowy
8 198
8 198
1 874
1 907
Liczba akcji (w tys. szt.
8 198
8 198
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
5,91
0,27
1,37
0,06
Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)**
5,91
0,27
1,37
0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***
29,46
23,57
6,74
5,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***
29,46
23,57
6,74
5,48
*Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. ** na 30.09.2019 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk. ** na 30.09.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia  zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys sztuk. *** na 30.09.2019 r. liczba akcji  użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk. *** na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła  8 198 tys sztuk. Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 30.09.2019 r. 4,3736  zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2018 r. 4,3 zł/euro. Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3086 zł/euro (9 miesięcy 2019 r.), 4,2535 zł/euro (9 miesięcy 2018 r.)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.