Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-09-17
Andrzej Przybyło
Prezes Zarządu
2018-09-17
Krzysztof Kucharski
Członek Zarządu
2018-09-17
Zbigniew Mądry
Członek Zarządu
2018-09-17
Grzegorz Ochędzan
Członek Zarządu
2018-09-17
Danuta Uzarska
Główny Księgowy
2017 (w tys. zł)2016 (w tys. zł)2017 (w tys. EUR)2016 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
4 664 258
4 658 253
1 099 881
1 081 027
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
50 297
53 658
11 861
12 452
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
50 032
56 420
11 798
13 093
Zysk (strata) netto
41 760
46 415
9 847
10 771
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
42 550
35 416
10 034
8 219
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 440
-22 581
575
-5 240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 585
40 934
-2 260
9 499
Przepływy pieniężne netto, razem
35 405
53 769
8 349
12 478
Aktywa, razem
1 341 563
1 260 806
307 585
298 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
811 949
765 074
186 159
181 018
Zobowiązania długoterminowe
246 877
246 460
56 602
58 313
Zobowiązania krótkoterminowe
565 072
518 614
129 556
122 705
Kapitał własny
529 614
495 732
121 427
117 291
Kapitał zakładowy
16 188
16 188
3 711
3 830
Liczba akcji (w szt.
16 187 644
16 187 644
16 187 644
16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
2,58
2,87
0,61
0,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
2,58
2,87
0,61
0,67
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
32,72
30,62
7,5
7,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
32,72
30,62
7,5
7,25
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2016 – 30 czerwca 2017 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,2265 PLN/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2017 – 30 czerwca 2018 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,3616 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2016 – od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3091 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2017 – od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,2407 PLN/EUR. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2016 – od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3091 PLN/EUR.Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2017 – od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,2407 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa