Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Seco/Warwick SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Data utworzenia
0000-00-00
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-04-27
Paweł Wyrzykowski
Prezes Zarządu
2017-04-27
Wojciech Peret
Czlonek Zarządu
2017-04-27
Sławomir Woźniak
Czlonek Zarządu
2017-04-27
Bartosz Klinowski
Czlonek Zarządu
2017-04-27
Piotr Walasek
Dyrektor Finansowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
566 364
470 964
129 435
112 542
Koszt własny sprzedaży
-438 319
-375 871
-100 172
-89 818
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
31 762
-39 597
7 259
-9 462
Zysk (strata) brutto
18 850
-45 898
4 308
-10 968
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
19 787
-49 675
4 522
-11 870
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-6 335
44 073
-1 448
10 532
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 182
-24 065
-2 784
-5 751
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
2 313
-8 823
529
-2 108
Aktywa razem
518 717
494 548
117 251
116 050
Zobowiązania razem
318 985
318 519
72 103
74 743
W tym zobowiązania krótkoterminowe
258 836
251 708
58 507
59 066
Kapitał własny
199 731
176 030
45 147
41 307
Kapitał podstawowy
3 616
3 704
817
869