Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
XTPL SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-05-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-05-22
Maciej Adamczyk
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
215
780
50
187
Zysk (strata) ze sprzedaży
-983
75
-229
18
Zysk (strata) brutto
-3 322
-841
-773
-201
Zysk (strata) brutto
-3 341
-841
-777
-201
Amortyzacja
179
116
42
28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 407
-851
-793
-202
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-39
-623
-9
-148
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7
-7
-2
-2
Kapitał (fundusz) własny
5 101
6 375
1 186
1 515
Zobowiązania krótkoterminowe
1 275
882
296
210
Należności długoterminowe
0
19
0
5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2 085
4 780
485
1 136
Należności krótkoterminowe
647
398
150
94
Należności długoterminowe
238
154
55
37
W 2018 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie publikował sprawozdań skonsolidowanych. Jako dane porównawcze wskazano dane jednostkowe.Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym2019 dla pozycji bilansowych 1 EUR = 4,3013 PLN2019 dla pozycji bilansowych 1 USD = 3,8365 PLN2019 dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych 1 EUR = 4,2978 PLN2019 dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych 1 USD = 3,7830 PLN2018 dla pozycji bilansowych 1 EUR = 4,2085 PLN2018 dla pozycji bilansowych 1 USD = 3,4139 PLN2018 dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych 1 EUR = 4,1784 PLN2018 dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych 1 USD = 3,3882 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.