Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
ZUE SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-15
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu
2017-03-15
Anna Mroczek
Wiceprezes Zarządu
2017-03-15
Jerzy Czeremuga
Wiceprezes Zarządu
2017-03-15
Maciej Nowak
Wiceprezes Zarządu
2017-03-15
Marcin Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu
2017-03-15
Ewa Bosak
Główny Księgowy
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
343 017
542 122
78 391
129 545
Zysk brutto ze sprzedaży
16 663
47 896
3 808
11 445
Zysk z działalności operacyjnej
154
22 568
35
5 393
Zysk brutto
1 291
22 454
295
5 366
Zysk netto
406
17 470
93
4 175
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
809
17 206
185
4 112
Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach
23 030 083
23 030 083
23 030 083
23 030 083
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
-38 014
111 812
-8 688
26 719
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-63 227
-6 370
-14 450
-1 522
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-9 065
-4 185
-2 071
-1 000
Przepływy netto razem
-110 306
101 257
-25 209
24 197
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
62 717
172 334
14 177
40 440
Aktywa razem
363 373
423 545
82 136
99 389
Zobowiązania długoterminowe
25 823
29 203
5 837
6 853
Zobowiązania krótkoterminowe
128 268
177 998
28 994
41 769
Zobowiązania razem
154 091
207 201
34 831
48 622
Kapitał własny razem
209 282
216 344
47 306
50 767
Kapitał podstawowy
5 758
5 758
1 302
1 351