Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Asseco South Eastern Europe SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-10-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-10-27
Piotr Jeleński
Prezes Zarządu
2021-10-27
Miljan Mališ
Członek Zarządu
2021-10-27
Michał Nitka
Członek Zarządu
2021-10-27
Kostadin Slavkoski
Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody operacyjne
790 061
691 823
173 316
155 744
Zysk z działalności operacyjnej
127 834
100 944
28 043
22 725
Zysk brutto
129 116
98 783
28 324
22 238
Zysk za okres sprawozdawczy
105 952
82 557
23 243
18 585
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
102 576
81 641
22 502
18 379
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
142 552
108 799
31 272
24 493
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-77 342
-40 450
-16 967
-9 106
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-84 654
-84 053
-18 571
-18 922
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2020
227 015
249 028
49 001
53 963
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
1,98
1,57
0,43
0,35
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
1,98
1,57
0,43
0,35

WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z działalności holdingowej
97 741
53 865
21 441
12 126
Przychody z działalności operacyjnej
9 457
8 223
2 075
1 851
Zysk z działalności operacyjnej
88 931
45 600
19 509
10 266
Zysk brutto
89 713
48 869
19 680
11 001
Zysk za okres sprawozdawczy
84 149
45 664
18 460
10 280
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
79 441
36 014
17 427
8 108
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-23 632
6 813
-5 184
1 534
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-51 440
-46 741
-11 284
-10 522
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2020
18 860
14 491
4 071
3 140
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,62
0,88
0,36
0,2
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
1,62
0,88
0,36
0,2
Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Grupy ASEE zaprezentowano za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego bilansu Grupy ASEE zaprezentowano wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ASEE S.A.zaprezentowano za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego bilansu ASEE S.A. zaprezentowano wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.