Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 026 490
881 336
229 426
204 875
Zysk z działalności operacyjnej
145 647
109 744
32 553
25 511
Zysk brutto
141 660
109 974
31 662
25 565
Zysk za okres sprawozdawczy
118 170
90 950
26 412
21 142
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
116 528
89 647
26 045
20 839
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
204 622
158 813
45 734
36 918
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-52 367
-103 118
-11 704
-23 971
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-99 278
-24 910
-22 189
-5 791
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
249 028
199 663
53 963
46 886
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
2,25
1,73
0,5
0,4
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
2,25
1,73
0,5
0,4
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa