Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Asseco South Eastern Europe SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-08-17
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-08-17
Piotr Jeleński
Prezes Zarządu
2022-08-17
Miljan Mališ
Członek Zarządu
2022-08-17
Michał Nitka
Członek Zarządu
2022-08-17
Kostadin Slavkoski
Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

półrocze / 2022 (w tys. )półrocze /2021 (w tys. )półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
661 098
525 741
142 396
115 619
Zysk z działalności operacyjnej
99 260
80 742
21 380
17 757
Zysk przed opodatkowaniem
125 492
82 086
27 030
18 052
Zysk za okres sprawozdawczy
107 073
67 140
23 063
14 765
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej
104 262
64 842
22 457
14 260
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
68 116
79 021
14 672
17 378
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-40 761
-25 683
-8 780
-5 648
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
8 973
-30 269
1 933
-6 657
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2021
269 819
229 761
57 646
49 955
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
2,01
1,25
0,43
0,27
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR
2,01
1,25
0,43
0,27

WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

półrocze / 2022 (w tys. )półrocze /2021 (w tys. )półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody z działalności holdingowej
56 472
80 846
12 164
17 779
Przychody z działalności operacyjnej
6 131
6 460
1 321
1 421
Zysk z działalności operacyjnej
50 365
75 290
10 848
16 558
Zysk przed opodatkowaniem
45 820
74 960
9 869
16 485
Zysk netto za okres sprawozdawczy
41 956
70 617
9 037
15 530
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
22 555
63 936
4 858
14 061
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
40 703
-5 292
8 767
-1 164
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-3 299
-4 281
-711
-941
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2021
76 100
16 142
16 259
3 510
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,81
1,36
0,17
0,3
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
0,81
1,36
0,17
0,3
Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Grupy ASEE zaprezentowano za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego bilansu Grupy ASEE zaprezentowano wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ASEE S.A.zaprezentowano za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego bilansu ASEE S.A. zaprezentowano wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.