Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Spółka
mBank SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny SRR
Tytuł
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
Data utworzenia
2021-02-25
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 ( )2019 ( )2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
4 688 353
5 071 664
1 047 864
1 178 963
Przychody z tytułu opłat i prowizji
2 244 561
2 010 656
501 668
467 399
Wynik na działalności handlowej
184 752
134 516
41 293
31 270
Wynik na działalności operacyjnej
1 141 110
2 013 703
255 042
468 107
Zysk brutto
609 731
1 555 045
136 277
361 487
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.
103 831
1 010 350
23 207
234 867
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
-74
-98
-17
-23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 328 005
546 809
296 814
127 112
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-444 346
-449 578
-99 313
-104 509
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4 944 884
-1 691 110
-1 105 200
-393 117
Przepływy pieniężne netto, razem
-4 061 225
-1 593 879
-907 699
-370 514
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
2,45
23,86
0,55
5,55
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
2,45
23,85
0,55
5,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0
Aktywa razem
180 136 294
158 720 583
39 034 475
37 271 477
Zobowiązania wobec banków
2 399 740
1 166 871
520 010
274 010
Zobowiązania wobec klientów
137 698 668
116 661 138
29 838 491
27 394 890
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.
16 673 133
16 151 303
3 612 970
3 792 721
Udziały niekontrolujące
1 934
2 002
419
470
Kapitał akcyjny
169 468
169 401
36 723
39 779
Liczba akcji
42 367 040
42 350 367
42 367 040
42 350 367
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
393,54
381,37
85,28
89,56
Łączny współczynnik kapitałowy
19,86
19,46
19,86
19,46
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa