Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
4 431 737
4 688 353
968 157
1 047 864
Przychody z tytułu opłat i prowizji
2 714 896
2 244 561
593 096
501 668
Wynik na działalności handlowej
96 890
184 752
21 167
41 293
Wynik na działalności operacyjnej
17 596
1 141 110
3 844
255 042
Zysk / (strata) brutto
-591 031
609 731
-129 117
136 277
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.
-1 178 753
103 831
-257 510
23 207
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
-60
-74
-13
-17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 803 934
1 328 005
2 360 226
296 814
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-508 006
-444 346
-110 979
-99 313
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 994 726
-4 944 884
-435 768
-1 105 200
Przepływy pieniężne netto, razem
8 301 202
-4 061 225
1 813 479
-907 699
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-27,82
2,45
-6,08
0,55
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-27,77
2,45
-6,07
0,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0
Aktywa razem
199 538 885
178 871 617
43 383 677
38 760 427
Zobowiązania wobec banków
3 359 558
2 399 740
730 434
520 010
Zobowiązania wobec klientów
159 935 129
137 698 668
34 773 042
29 838 491
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.
13 716 050
16 673 133
2 982 139
3 612 970
Udziały niekontrolujące
1 866
1 934
406
419
Kapitał akcyjny
169 540
169 468
36 861
36 723
Liczba akcji
42 384 884
42 367 040
42 384 884
42 367 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
323,61
393,54
70,36
85,28
Łączny współczynnik kapitałowy
16,58
19,86
16,58
19,86