Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
mBank SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-11
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-10
Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu
2022-05-10
Andreas Böger
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2022-05-10
Krzysztof Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2022-05-10
Cezary Kocik
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2022-05-10
Marek Lusztyn
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2022-05-10
Adam Pers
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
1 716 287
1 019 381
369 316
222 957
Przychody z tytułu opłat i prowizji
792 923
645 938
170 624
141 278
Wynik na działalności handlowej
95 627
63 178
20 577
13 818
Wynik na działalności operacyjnej
873 429
643 143
187 947
140 667
Zysk / (strata) brutto
713 590
504 322
153 553
110 304
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.
512 329
317 125
110 245
69 361
Zysk / (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
-5
-32
-1
-7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 845 569
16 022 595
1 257 869
3 504 428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-156 995
-182 964
-33 783
-40 017
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
604 479
-1 712 825
130 074
-374 625
Przepływy pieniężne netto, razem
6 293 053
14 126 806
1 354 160
3 089 785
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
12,09
7,49
2,6
1,64
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
12,06
7,48
2,59
1,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
1) KOLUMNA STAN NA 31.03.2022
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3) KOLUMNA STAN NA 31.03.2022

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Aktywa razem
204 914 421
199 538 885
44 043 938
43 383 677
Zobowiązania wobec banków
2 090 424
3 359 558
449 312
730 434
Zobowiązania wobec klientów
164 743 229
159 935 129
35 409 614
34 773 042
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.
13 588 127
13 716 050
2 920 608
2 982 139
Udziały niekontrolujące
1 859
1 866
400
406
Kapitał akcyjny
169 540
169 540
36 441
36 861
Liczba akcji
42 384 884
42 384 884
42 384 884
42 384 884
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
320,59
323,61
68,91
70,36
Łączny współczynnik kapitałowy
15,92
16,58
15,92
16,58
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1
13,47
14,16
13,47
14,16

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
1 560 168
889 799
335 722
194 615
Przychody z tytułu opłat i prowizji
742 558
605 434
159 786
132 419
Wynik na działalności handlowej
90 904
58 590
19 561
12 815
Wynik na działalności operacyjnej
791 638
558 207
170 347
122 090
Zysk / (strata) brutto
703 966
484 275
151 482
105 920
Zysk / (strata) netto
514 107
315 085
110 627
68 915
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 913 392
15 679 809
1 272 463
3 429 455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-153 543
-154 134
-33 040
-33 712
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
605 199
-1 395 060
130 229
-305 125
Przepływy pieniężne netto, razem
6 365 048
14 130 615
1 369 652
3 090 618
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
12,13
7,44
2,61
1,63
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
12,1
7,43
2,6
1,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
Aktywa razem
197 556 877
191 873 819
42 462 521
41 717 141
Zobowiązania wobec banków
2 180 772
3 420 001
468 731
743 575
Zobowiązania wobec klientów
164 668 680
159 905 991
35 393 591
34 766 707
Kapitał własny
13 140 868
13 381 823
2 824 475
2 909 471
Kapitał akcyjny
169 540
169 540
36 441
36 861
Liczba akcji
42 384 884
42 384 884
42 384 884
42 384 884
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
310,04
315,72
66,64
68,64
Łączny współczynnik kapitałowy
18,43
19,01
18,43
19,01
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1
15,62
16,23
15,62
16,23