Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-08-02
Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu
2022-08-02
Andreas Böger
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2022-08-02
Krzysztof Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2022-08-02
Cezary Kocik
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2022-08-02
Marek Lusztyn
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2022-08-02
Adam Pers
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

półrocze / 2022 (w tys. zł)półrocze /2021 (w tys. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
4 048 398
2 054 556
871 992
451 829
Przychody z tytułu opłat i prowizji
1 560 328
1 292 272
336 082
284 191
Wynik na działalności handlowej
96 485
106 765
20 782
23 479
Wynik działalności operacyjnej
1 638 784
1 028 813
352 981
226 252
Zysk / (strata) brutto
1 311 840
742 827
282 560
163 359
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.
742 037
425 808
159 829
93 642
Zysk / (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
115
-41
25
-9
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
3 258 358
18 457 170
701 824
4 059 019
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-263 203
-324 982
-56 692
-71 469
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-334 431
-2 062 194
-72 034
-453 509
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem
2 660 724
16 069 994
573 098
3 534 042
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
17,51
10,05
3,77
2,21
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
17,47
10,04
3,76
2,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
1) KOLUMNA STAN NA 30.06.2022
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3) KOLUMNA STAN NA 30.06.2022

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021

półrocze / 2022 (w tys. zł)półrocze /2021 (w tys. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Aktywa razem
204 397 148
199 538 885
43 669 006
43 383 677
Zobowiązania wobec banków
2 651 752
3 359 558
566 541
730 434
Zobowiązania wobec klientów
164 013 605
159 935 129
35 041 150
34 773 042
Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.
13 375 630
13 716 050
2 857 674
2 982 139
Udziały niekontrolujące
1 963
1 866
419
406
Zarejestrowany kapitał akcyjny
169 656
169 540
36 247
36 861
Liczba akcji
42 413 932
42 384 884
42 413 932
42 384 884
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
315,36
323,61
67,38
70,36
Łączny współczynnik kapitałowy (%
16,4
16,6
16,4
16,6
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (%
13,9
14,2
13,9
14,2

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

półrocze / 2022 (w tys. zł)półrocze /2021 (w tys. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
3 695 564
1 782 816
795 995
392 069
Przychody z tytułu opłat i prowizji
1 461 170
1 207 305
314 724
265 505
Wynik działalności handlowej
67 604
96 195
14 561
21 155
Wynik na działalności operacyjnej
1 496 151
872 850
322 259
191 953
Zysk / (strata) brutto
1 277 254
684 339
275 110
150 497
Zysk / (strata) netto
731 299
398 026
157 516
87 532
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
3 142 704
17 769 314
676 913
3 907 749
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-207 800
-263 290
-44 758
-57 902
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-232 396
-1 431 150
-50 056
-314 732
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem
2 702 508
16 074 874
582 098
3 535 115
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
17,25
9,39
3,72
2,07
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
17,22
9,38
3,71
2,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
1) KOLUMNA STAN NA 30.06.2022
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3) KOLUMNA STAN NA 30.06.2022

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021

półrocze / 2022 (w tys. zł)półrocze /2021 (w tys. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Aktywa razem
196 987 340
191 873 819
42 085 916
41 717 141
Zobowiązania wobec banków
2 698 819
3 420 001
576 597
743 575
Zobowiązania wobec klientów
163 802 990
159 905 991
34 996 152
34 766 707
Kapitały razem
12 388 960
13 381 823
2 646 874
2 909 471
Kapitał akcyjny
169 656
169 540
36 247
36 861
Liczba akcji
42 413 932
42 384 884
42 413 932
42 384 884
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
292,1
315,72
62,41
68,64
Łączny współczynnik kapitałowy (%
18,4
19
18,4
19
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (%
15,6
16,2
15,6
16,2