Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
mBank SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
dla banków
Data utworzenia
1970-01-01
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-11-07
Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu
2022-11-07
Andreas Böger
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2022-11-07
Krzysztof Dąbrowski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
2022-11-07
Cezary Kocik
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
2022-11-07
Marek Lusztyn
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
2022-11-07
Adam Pers
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
5 918 609
3 139 989
1 262 502
688 821
Przychody z tytułu opłat i prowizji
2 306 190
1 991 195
491 935
436 809
Wynik na działalności handlowej
70 087
133 782
14 950
29 348
Wynik działalności operacyjnej
-608 596
1 288 809
-129 820
282 727
Zysk / (strata) brutto
-1 112 444
844 229
-237 296
185 199
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.
-1 537 207
452 363
-327 903
99 235
Zysk / (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące
145
-48
31
-11
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
12 372 518
21 058 578
2 639 189
4 619 629
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-347 951
-410 142
-74 222
-89 973
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-3 973 600
-60 110
-847 611
-13 186
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem
8 050 967
20 588 326
1 717 356
4 516 469
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-36,26
10,68
-7,73
2,34
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-36,2
10,66
-7,72
2,34
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa razem
207 580 972
199 538 885
42 626 180
43 383 677
Zobowiązania wobec banków
1 685 276
3 359 558
346 067
730 434
Zobowiązania wobec klientów
173 304 623
159 935 129
35 587 626
34 773 042
Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.
11 476 938
13 716 050
2 356 758
2 982 139
Udziały niekontrolujące
1 996
1 866
410
406
Zarejestrowany kapitał akcyjny
169 691
169 540
34 846
36 861
Liczba akcji
42 422 727
42 384 884
42 422 727
42 384 884
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
270,54
323,61
55,55
70,36
Łączny współczynnik kapitałowy (%
14,7
16,6
14,7
16,6
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%
12,1
14,2
12,1
14,2

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
5 702 164
2 722 173
1 216 332
597 164
Przychody z tytułu opłat i prowizji
2 155 279
1 856 664
459 744
407 297
Wynik działalności handlowej
44 463
116 969
9 484
25 660
Wynik na działalności operacyjnej
-337 447
1 049 565
-71 981
230 244
Zysk / (strata) brutto
-1 046 855
777 422
-223 305
170 543
Zysk / (strata) netto
-1 521 360
429 911
-324 522
94 310
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
10 838 930
20 112 491
2 312 058
4 412 085
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-291 070
-342 044
-62 088
-75 034
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-2 462 569
818 316
-525 292
179 514
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem
8 085 291
20 588 763
1 724 678
4 516 565
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-35,88
10,15
-7,65
2,23
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
-35,82
10,13
-7,64
2,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
1) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022
2) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021
3) KOLUMNA STAN NA 30.09.2022

4) KOLUMNA STAN NA 31.12.2021

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Aktywa razem
201 253 180
191 873 819
41 326 785
41 717 141
Zobowiązania wobec banków
1 706 580
3 420 001
350 441
743 575
Zobowiązania wobec klientów
173 078 509
159 905 991
35 541 195
34 766 707
Kapitały razem
11 111 069
13 381 823
2 281 627
2 909 471
Kapitał akcyjny
169 691
169 540
34 846
36 861
Liczba akcji
42 422 727
42 384 884
42 422 727
42 384 884
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
261,91
315,72
53,78
68,64
Łączny współczynnik kapitałowy (%
17,4
19
17,4
19
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%
14,5
16,2
14,5
16,2