Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Boryszew SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
Data utworzenia
2021-11-26
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-26
Wojciech Kowalczyk
Prezes Zarządu

dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
4 656 580
4 211 948
1 021 516
948 210
Zysk na działalności operacyjnej
163 111
-35 827
35 782
-8 066
Zysk netto z działalności kontynuowanej
89 712
-113 489
19 680
-25 549
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
91 524
-114 560
20 078
-25 790
Zysk netto przypadający jednostce dominującej
84 656
-115 100
18 571
-25 912
Średnioważona ilość akcji
202 000 000
202 000 000
202 000 000
202 000 000
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR
0,42
-0,57
0,09
-0,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-26 768
174 898
-5 872
39 374
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
62 947
-220 266
13 809
-49 587
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-66 657
-17 294
-14 623
-3 893
według stanu na:
Aktywa razem
4 365 519
4 098 778
942 286
888 181
Zobowiązania i rezerwy razem
2 620 169
2 465 184
565 557
534 191
Aktywa związane z działalnością kontynuowaną
4 176 086
4 097 774
901 398
887 964
Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną
2 510 505
2 447 657
541 886
530 393
Kapitał własny
1 745 350
1 633 594
376 729
353 990
Kapitał własny przypadający jednostce dominującej
1 721 343
1 612 540
371 548
349 428

dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 295 828
810 696
284 266
182 507
Zysk na działalności operacyjnej
95 748
55 059
21 004
12 395
Zysk netto
13 743
48 260
3 015
10 864
Średnioważona ilość akcji
205 205 000
220 656 301
205 205 000
220 656 301
Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR
0,07
0,22
0,01
0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
11 649
27 317
2 555
6 150
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-15 933
-115 521
-3 495
-26 007
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
16 474
70 825
3 614
15 944
według stanu na:
Aktywa razem
2 718 696
2 545 049
586 824
551 497
Zobowiązania i rezerwy razem
1 092 101
947 257
235 727
205 265
Kapitał własny
1 626 595
1 597 792
351 097
346 232