Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w mln. zł)2 019 (w mln. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
4 970
5 071,2
1 110,8
1 178,9
Przychody z tytułu prowizji
1 914,9
1 686,9
428
392,1
Wynik na działalności podstawowej
5 874,8
5 480,4
1 313,1
1 274
Zysk brutto
1 882,7
2 216,5
420,8
515,3
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
1 337,6
1 658,7
299
385,6
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
-769,3
41
-171,9
9,5
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
10,28
12,75
2,3
3
Aktywa razem
181 116,9
153 917,3
39 247
36 143,5
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
18 370,5
15 114,8
3 980,8
3 549,3
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
28,2
30,6
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
141,2
116,18
30,6
27,3
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
20
18,3