Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Budimex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
Data utworzenia
2021-10-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-10-27
Artur Popko
Prezes Zarządu
2021-10-27
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
5 533 832
5 616 598
1 213 959
1 264 430
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej
416 376
252 748
91 341
56 900
Zysk/ (strata) brutto
389 237
229 772
85 387
51 727
Zysk/ (strata) netto
833 435
264 660
182 831
59 581
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
822 292
257 061
180 387
57 871
Całkowity dochód
830 073
264 826
182 093
59 619
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
818 930
257 227
179 649
57 908
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej
574 836
1 011 715
126 102
227 761
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
856 454
113 819
187 881
25 623
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej
581 466
215 285
127 556
48 466
Przepływy pieniężne netto, razem
849 824
910 249
186 426
204 919
Aktywa razem
7 069 804
7 462 240
1 526 000
1 617 023
Zobowiązania ogółem
5 870 214
6 274 969
1 267 071
1 359 749
Zobowiązania długoterminowe
1 002 360
1 139 735
216 357
246 974
Zobowiązania krótkoterminowe
4 867 854
5 135 234
1 050 714
1 112 775
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
1 161 531
1 149 351
250 714
249 058
Kapitał własny ogółem
1 199 590
1 187 271
258 929
257 275
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
31 481
31 604
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jeednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
32,21
10,07
7,07
2,27
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR
45,5
45,02
9,82
9,76
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR
16,7
4,56
3,67
1,02
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR
14,9
3,26

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów
4 950 409
5 318 949
1 085 973
1 197 422
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
262 550
194 466
57 596
43 779
Zysk (strata) brutto
995 313
241 055
218 342
54 267
Zysk (strata) netto
843 509
187 326
185 041
42 172
Całkowity dochód
840 079
186 930
184 288
42 082
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej
160 907
570 355
35 298
128 400
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
1 420 810
108 544
311 684
24 436
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej
487 983
165 866
107 049
37 340
Przepływy pieniężne netto, razem
1 093 734
513 033
239 933
115 496
Aktywa razem
6 290 443
5 415 483
1 357 777
1 173 503
Zobowiązania ogółem
5 387 056
4 545 425
1 162 783
984 967
Zobowiązania długoterminowe
830 649
854 942
179 294
185 261
Zobowiązania krótkoterminowe
4 556 407
3 690 483
983 489
799 706
Kapitał własny
903 387
870 058
194 994
188 536
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
31 481
31 604
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
33,04
7,34
7,25
1,65
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
35,39
34,08
7,64
7,38
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
16,7
4,56
3,67
1,02
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
14,9
3,26