Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu

dla rachunku zysków i strat

2022 (w tys. zł)2 021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2 021 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów
7 507 937
7 041 673
1 601 420
1 538 323
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
459 627
418 593
98 037
91 446
Zysk (strata) brutto
543 942
1 143 813
116 021
249 877
Zysk (strata) netto
459 539
979 633
98 018
214 010
Całkowity dochód
462 624
984 552
98 676
215 085
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej
1 285 154
187 621
274 119
40 988
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
-152 824
1 412 489
-32 597
308 572
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej
-667 084
-886 017
-142 287
-193 559
Przepływy pieniężne netto, razem
465 246
714 093
99 236
156 001

dla sprawozdania z sytuacji finansowej

2022 (w tys. zł)2 021 (w tys. zł)2022 (w tys. EUR)2 021 (w tys. EUR)
Aktywa razem
6 442 939
5 988 308
1 373 790
1 301 976
Zobowiązania ogółem
5 531 646
4 940 448
1 179 481
1 074 151
Zobowiązania długoterminowe
863 633
856 635
184 147
186 249
Zobowiązania krótkoterminowe
4 668 013
4 083 813
995 333
887 901
Kapitał własny
911 293
1 047 860
194 310
227 825
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
31 098
31 710
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
18
38,37
3,84
8,38
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
35,69
41,04
7,61
8,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
38,37
16,7
8,3
3,67