Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Budimex SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Data utworzenia
2022-04-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-04-28
Artur Popko
Prezes Zarządu
2022-04-28
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1 598 986
1 244 786
344 075
272 257
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej
57 443
62 815
12 361
13 739
Zysk/ (strata) brutto
62 590
54 738
13 468
11 972
Zysk/ (strata) netto
59 456
71 424
12 794
15 622
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
56 375
67 515
12 131
14 767
Całkowity dochód
59 883
70 461
12 886
15 411
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
56 802
66 552
12 223
14 556
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej
404 438
448 965
87 028
98 197
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
44 254
7 367
9 523
1 611
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej
26 783
82 063
5 763
17 949
Przepływy pieniężne netto, razem
333 401
359 535
71 742
78 637
Aktywa razem
7 389 241
6 863 318
1 588 230
1 492 220
Zobowiązania ogółem
5 968 351
5 502 311
1 282 827
1 196 311
Zobowiązania długoterminowe
1 016 519
1 023 841
218 489
222 603
Zobowiązania krótkoterminowe
4 951 832
4 478 470
1 064 338
973 707
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
1 376 042
1 319 240
295 764
286 829
Kapitał własny ogółem
1 420 890
1 361 007
305 404
295 910
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
31 348
31 710
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jeednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
2,21
2,64
0,48
0,58
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR
53,9
51,67
11,58
11,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR
38,37
16,7
8,3
3,67

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów
1 356 692
1 125 736
291 938
246 219
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
57 264
44 561
12 322
9 746
Zysk (strata) brutto
60 507
223 774
13 020
48 943
Zysk (strata) netto
51 632
220 290
11 110
48 181
Całkowity dochód
51 894
219 202
11 167
47 943
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej
474 834
329 347
102 176
72 034
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej
23 547
123 812
5 067
27 080
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej
17 072
17 660
3 674
3 863
Przepływy pieniężne netto, razem
434 215
435 499
93 436
95 251
Aktywa razem
6 560 754
5 988 308
1 410 157
1 301 976
Zobowiązania ogółem
5 461 000
4 940 448
1 173 778
1 074 151
Zobowiązania długoterminowe
851 087
856 635
182 931
186 249
Zobowiązania krótkoterminowe
4 609 913
4 083 813
990 846
887 901
Kapitał własny
1 099 754
1 047 860
236 379
227 825
Kapitał podstawowy
145 848
145 848
31 348
31 710
Liczba akcji
25 530 098
25 530 098
25 530 098
25 530 098
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
2,02
8,63
0,43
1,89
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
43,08
41,04
9,26
8,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
38,37
16,7
8,3
3,67