Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 212 854
880 133
271 077
204 596
Zysk operacyjny
338 167
450 153
75 582
104 643
Zysk (strata) brutto
176 612
398 188
39 473
92 563
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
122 093
299 532
27 288
69 629
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-70 736
-82 396
-15 810
-19 154
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-752 895
-132 358
-168 275
-30 768
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
658 433
267 517
147 162
62 187
Przepływy pieniężne netto, razem
-165 198
52 763
-36 922
12 265
Aktywa razem
5 630 796
4 810 429
1 220 160
1 129 606
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 684 685
1 562 365
365 061
366 882
Zobowiązania długoterminowe
1 939 376
1 970 451
420 251
462 710
Zobowiązania krótkoterminowe
2 006 861
1 277 735
434 875
300 043
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,3
0,73
0,07
0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
4,08
3,62
0,88
0,85
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa