Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 532 665
1 212 854
334 826
271 077
Zysk operacyjny
313 546
338 167
68 497
75 582
Zysk (strata) brutto
261 892
176 612
57 213
39 473
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
188 922
122 093
41 272
27 288
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
119 167
-70 736
26 033
-15 810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
604 012
-752 895
131 952
-168 275
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-461 596
658 433
-100 840
147 162
Przepływy pieniężne netto, razem
261 583
-165 198
57 145
-36 922
Aktywa razem
6 434 880
5 630 796
1 399 069
1 220 160
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1 679 610
1 684 685
365 180
365 061
Zobowiązania długoterminowe
2 099 291
1 939 376
456 427
420 251
Zobowiązania krótkoterminowe
2 472 052
2 006 861
537 473
434 875
Liczba akcji
412 690 582
412 690 582
412 690 582
412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
0,46
0,3
0,1
0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
4,07
4,08
0,88
0,88
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa