Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Eurotel SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-15
Tomasz Basiński
Wiceprezes Zarządu
2021-11-15
Krzysztof Stepokura
Prezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
333 821
298 025
73 230
67 093
Zysk brutto
16 169
15 968
3 547
3 595
Zysk netto
13 086
13 239
2 871
2 980
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
42 424
13 454
9 307
3 029
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-484
-494
-106
-111
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-34 241
-8 515
-7 511
-1 917
Przepływy pieniężne netto, razem
7 699
4 445
1 689
1 001
Aktywa, razem
182 380
182 496
39 366
40 315
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
109 828
106 136
23 706
23 446
Kapitał własny
72 552
76 360
15 660
16 868
Kapitał akcyjny
750
750
162
166
liczba akcji (w szt.
3 748 255
3 748 255
3 748 255
3 748 255
Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR
3,49
3,53
0,77
0,8
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
19,36
20,37
4,18
4,5
Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie kwartalnym na stronie nr 3.Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie kwartalnym na stronie nr 12.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.