Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-09
Tomasz Basiński
Wiceprezes Zarządu
2021-09-09
Krzysztof Stepokura
Prezes Zarządu
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze/2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze/ 2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
210 939
188 643
46 389
42 475
Zysk brutto
10 639
11 431
2 340
2 574
Zysk netto, razem
8 481
9 707
1 865
2 186
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
20 473
12 529
4 502
2 821
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 211
-320
-706
-72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-30 588
-5 577
-6 727
-1 256
Przepływy pieniężne netto, razem
-13 326
6 632
-2 931
1 493
Aktywa, razem
171 978
193 980
38 041
43 435
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
104 031
121 153
23 012
27 128
Kapitał własny ogółem
67 947
72 827
15 030
16 307
Kapitał akcyjny
750
750
166
168
liczba akcji (w szt.
3 748 255
3 748 255
3 748 255
3 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
2,26
2,59
0,5
0,58
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
18,13
19,43
4,01
4,35
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel na koniec poprzedniego roku obrotowego zaprezentowano w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym str. 24 Wybrane dane finansowe Eurotel S.A. na dzień 30.06.2021, 31.12.2020 roku oraz 30.06.2020 roku zaprezentowano w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym str. 23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.